genåb­ning 2015

Design Hotel Braunlage

hotel viktoria braunlage

Dit Design Hotel Braunlage

Hele året på Hotel Vik­to­ria i Braun­lage for­ven­ter du kva­li­tet og ser­vice på højt niveau og opmærksom­hed på detal­jer. Både om som­me­ren og om vin­te­ren møder du sports­en­tu­si­as­ter og rekrea­ti­ons­sø­gere. Hotel Vik­to­ria Braun­lage er det ide­elle udgangs­punkt for skiløb, snow­board, moun­tain­bike eller vand­re­ture. Kun få minut­ter fra par­ken Braun­lage fin­der du alle mulig­he­der for rekrea­tion eller til din aktive ferie. Stil­fulde værel­ser og sui­ter, der fort­ryl­ler dig fra det første øje­b­lik og en varm ser­vice, karak­te­ri­se­rer vores hotel.

Arran­ge­ment

Firma

Anrei­se­da­tum

Abrei­se­da­tum

Anrede

Email*

Vor­name*

Nach­name*

Tele­fon*

Anzahl Zim­mer

Anzahl Erwach­sene

Anzahl Kin­der

Nach­richt

 Ich habe die Daten­schutz­er­klä­rung zur Kennt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Anga­ben zur Kon­takt­auf­nahme und für Rück­fra­gen dau­er­haft gespei­chert wer­den.

29 eks­klu­sive værel­ser - fra dob­beltvæ­relse til fami­lie­væ­relse til suite - impo­nere med deres nyeste inden­landske og kom­for­ta­ble tekniske uds­tyr. I vores Vik­to­ria Hotel Braun­lage har du både på dit værelse og i lob­byen og i restau­ran­ten gra­tis W-LAN samt en LAN-forbindelse på dit værelse. Vi ved Hotel Vik­to­ria ved, hotel­let er ikke det samme hotel.

De for­ven­ter en hotel ser­vice, atmos­fære samt kom­fort og kuli­na­riske høj­de­punk­ter. Vi føler os forp­lig­tede til gæs­ten, og hele vores hold er glad for at være der for dig og læse dine øns­ker fra øjnene.

Vores hotel er ble­vet fuld­stæn­dig reno­veret i år og er ble­vet omde­si­gnet af arki­tek­ter og der­med et af de mest moderne og første huse på plad­sen. Sov i vores nye him­melske box­spring senge, og giv din krop den fred og ro, det fort­je­ner. Hele vores inte­riør er desi­gnet i alpe­stil og vores nye værel­ser har alle de faci­li­te­ter, der gør dit ophold specielt.